L'Archive pour la Catégorie ‘Grec’

El Caballo Verde

17.05.07

Και ότε ήνοιξεν την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγοντος, Έρχου. Και είδον, και ιδού ίππος χλωρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού όνομα αυτώ ο θάνατος, και ο άδης ηκολούθει μετ’ αυτού και εδόθη αυτοίς εξουσία επί το τέταρτον της γης αποκτείναι εν ρομφαία και εν λιμώ και εν θανάτω και υπό των θηρίων της γης. (Η Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, ϛ’)

En el sexto capítulo de la Apocalipsis de Jesucristo, encontramos siete sellos que se abrieron, y de los cuatro primeros procedieron caballos de colores diferentes. A continuación he juntado una lista de ellos en español y griego:

  1. Λευκός ίππος, μετ’ ανδρός έχοντος τόξον — Caballo blanco, con un hombre con un arco
  2. Πυρρός ίππος, μετ’ ανδρός ώ εδόθη μάχαιρα — Caballo rojo, con un hombre a quien fue dado una espada
  3. Μέλας ίππος, μετ’ ανδρός έχοντος ζυγόν — Caballo negro, con un hombre que tenía una balanza
  4. Χλωρός ίππος, μετά του Θανάτου και Άδου — Caballo verde, con la Muerte y Hades

Estaba muy asombrado cuando leí el último en griego por primera vez. ¿Un caballo verde? ¿Puede existir esto? Por supuesto todo esto es simbólico, pero no sabía antes que el texto original dijo “verde” porque las traducciones en inglés traducen χλωρός como “pale,” es decir, “pálido.” Pero esta palabra griega es la misma que fue usada cuando la Biblia se refirió a la hierba verde.

Probablemente, el versículo en Apocalipsis quiere decir que el caballo a que la Muerte estaba montando era de un color verde pálido, y creo que la traducción “La Biblia de las Américas” no se equivocó cuando lo tradujeron “un caballo amarillento.”

¡Qué interesantes son los descubrimientos que se hallarán en un estudio del idioma original del Nuevo Testamento!

Viaje a Tamaulipas

21.03.07

Escribí este texto griego el año pasado, cuando yo y mi hermana acabamos de regresar de nuestro viaje a Tamaulipas, México. ¿Y por qué lo escribí en griego? ¡Es buena práctica!

Η Οδοιπορία μου προς το Μεξικόν

Το πρότερον σάββατον, εγώ και η αδελφή μου ωδεύσαμεν προς την πόλιν Ματαμόρος, εν τω Μεξικώ συν άλλοις Χριστιανοίς . Η πόλις παρά τω ποταμώ Ρίο Γκράντε εστίν, προς νότον του Τέξας. Το Ματαμόρος εν τη πολιτεία Ταμαουλίπας εστιν, και το όνομα γράφεται Σπανιστί ως H. Matamoros. Η πόλις εστίν εν τω βορρά της πολιτείας.

Τη ημέρα σαββάτου διήλθομεν διά του Τέξας, και εμείναμεν επί τω Μπράουνζβιλ, ό εστι πόλις αντιπέραν του ποταμού. Τη εξής ημέρα (η ημέρα του Κυρίου) ήλθομεν και προσεκυνήσαμεν συν τη εκκλησία του Χριστού εκεί ή λαλεί Σπανιστί. Μετά τούτο εφάγομεν μετ’ αυτών και απελίπομεν. Τότε διέβημεν τον ποταμόν εις το Μεξικόν.

Εμείναμεν εν τω Ματαμόρος πέντε ημέρας, όπου ειγερσάμεθα και ωκοδομήσαμεν δώμα εν ώ οι Χριστιανοί της εκείνης πόλεως προσκυνήσουσιν. Ήν αγαθόν έργον, και ηδυνάμεθα βλέψαι την αγάπην των αδελφών ημών εν τω Μεξικώ.

Ήθελον εν τω νότω επιμείναι επί πλείονα χρόνον, αλλά με έδει επιστρέψαι εις την πατρίδα μου. Τω Θεώ πασα η δόξα εις τους αιώνας, και χάρις και ειρήνη τω λαώ αυτού. Αμήν.

Una Observación Interesante

26.01.07

Todos sabemos que el español vino del latín, pero ¿sabía usted que el griego es un pariente también? Estas lenguas pertenecen a la familia indo-europea, que también incluye el inglés, el francés, y muchas otras lenguas de Europa y Asia. En la clasificación de idiomas, se puede hacer un árbol genealógico como los de familias de personas. En el indo-europeo, el antepasado se llama proto-indo-europeo (a menudo abreviado como PIE), y debajo de ésto, se encontrarán las lenguas que se volvieron en las lenguas indo-europeas modernas que hablamos hoy en día. Estos hijos del proto-indo-europeo incluyen el latín y el griego antiguo, así que podríamos decir que son hermanos (o hermanas, ¡cualquier prefiere usted!), con la misma relación que hoy tiene el español con el italiano, el portugués, y con las otras lenguas romances.

Ya que estudio ambas lenguas—el latín y el griego—estoy en la posición de examinarlas y compararlas con sí. Existen semejanzas, pero el vocabulario griego es muy diferente que el latino. Sin embargo, he hallado ciertas palabras en latín que empiezan con una S, y en griego empiezan con un sonido de la H inglesa. Examine los ejemplos siguientes:

griego latín español
υπέρ (hyper) super sobre
υπό (hypó) sub debajo de
έξ (hex) sex seis
επτά (heptá) septem siete

Por lo visto, o la H (usualmente escrito con un apóstrofe ‘ encima de la primera letra) se convirtió en una S, o la S se convirtió en una H. No sé cuál de estas circunstancias ocurrió, o cuál sonido tuvo el proto-indo-europeo en estas palabras, pero pienso que es interesante que pude encontrar un patrón en el desarrollo de estos dos idiomas. Estoy seguro de que existen otros ejemplos de este cambio que todavía no he encontrado, y por supuesto hubo otros cambios fonológicos que ocurrió cuando nacieron el griego y el latín.

También es interesante que en griego moderno, la H no se pronuncia (como la H española, salvo que no se escribe en absoluto). Los números en el ejemplo arriba se pronuncian exi y eptá. Este cambio fonológico ocurrió alrededor de los primeros siglos después de Cristo, así que pronuncio el griego así.

¡Está nevando!

01.12.06

Muñeco de nieveHoy decidí escribir algo en griego acerca de la nevada que había ayer. ¡Me encanta la nieve!

Χιών! Χιών λευκή, χιών ξηρά, χιών ψυχρή! Χθες ήν χιών, και η αδελφή καγώ συνηγάγομεν αυτήν. Εγενόμεθα ψυχροί, εμείναμεν δε! Συν τη χιόνι εποιήσαμεν μικρόν άνθρωπον: άνδρα χιόνος! Έχει οφθαλμούς, ρίνα, στόμα, και βραχίονας—χρείαν ων έχει πας ανήρ χιόνος.

Φιλώ την χιόνα. Ουκ ήν πολλή, ζήμεν γαρ εν τω Τέξας, αλλ’ απέσχεν.

Αι ημέραι γενήσονται ψυχραί…

Palabra del Día: φέγγος

04.08.06

Ο λόγος της ημέρας σήμερόν εστιν:

φέγγος (sustantivo griego, pron. “fengos”) = luz de la luna, luna

En contexto:

Αλλ’ εν εκείναις ταις ημέραις μετά την θλίψιν εκείνην, ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής…

Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. (Marcos 13:24)

Yo encontré esta palabra por primera vez cuando estaba leyendo Diyenés Acritas, un libro griego escrito en el siglo XII acerca del héroe épico Diyenés Acritas. Φέγγος no tiene un equivalente exacto en español, aunque en inglés se diría moonlight.

En Diyenés Acritas la palabra tenía sentido de la luna misma, pero en el Nuevo Testamento la palabra sólo significa la luz que viene de la luna. La palabra σελήνη significa “luna” solamente.

Aunque no es lingüístico, es notable que la luna no da luz por sí misma, pero refleja la del sol.